Jonna Purojärvi Tunteella järjen puolella

Kauhistuksen ganjahäkki

Uusi yritys kannabiksen dekriminalisointiin käynnistyy kansalaisaloitteen muodossa 13.1.2014. Monta puolta asiasta onkin kuultu ja keskustelu käy kiivaana joka kerta, kun asia nousee esille. Kannabiksen laittomuutta on helppo puolustaa faktoilla mielenterveysongelmien puolelta - jos asian kanssa haluaa olla kovin yksisilmäinen.

 

Psykoosi

 

Pahimpia uhkakuvia kannabiksen käytön kanssa keskusteluissa ovat eritoten psykoosit. Tämä toistaiseksi sinällään tuntematon mielentila rikkoo ihmisen käsitetodellisuutta ja purkaa sen omalaatuisiin alkutekijöihinsä. Koska tila on sen kokemattomalle pelottava ja tuntematon, on siihen johtavia laukaisutekijöitä liiankin helppo vastustaa.

 

Kun itse on kokenut psykoosin juurikin kannabiksen laukaisemana, voisi olettaa, että halu vastustaa kannabiksen dekriminalisointia olisi vahva. Tilanne on päinvastainen.

 

Mitä enemmän psykooseja on tutkittu, sitä vahvemmin näyttö viittaa psykoosien taustalla olleen erilaisia traumaattisia tapahtumia. Yleisimmin kyseessä on lapsuuden aikaisia laiminlyöntejä, väkivalta- tai hyväksikäyttökokemuksia. Yksilölliset erot tapahtumien sietämiseen ja käsittelyyn eroavat, mutta mitä varhaisemmassa vaiheessa näitä traumaattisia tapahtumia on joutunut kohtaamaan, sitä suurempi todennäköisyys on myöhäisempään psykoositilaan.

 

Kannabiksella on sen yksilöllisistä vaikutustavoista riippuen täysin todellinen mahdollisuus saattaa herkkä ja tietämättään traumatisoitunut henkilö psykoottiseen tilaan. Mielen normaalit tavat rakentaa todellisuus mukautuvat usein sille tasolle, milloin traumatisoituminen on tapahtunut. Mielen valtaavat ne selviytymismekanismit, joita stressaavassa tilassa on joutunut omaksumaan. Nämä harvoin ovat yhteiskuntakelpoisimpia käyttäytymismalleja.

 

Psykoosi voi olla monelle traumatisoituneelle ainoa ulospääsy menneisyyden haavoista. Tuo mielentila herättää huomaamaan oman elämänsä ongelmallisuuteen, vaikkakin myös ilman psykoosia traumoista on mahdollista selviytyä. Tästä tilasta parantuminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä eikä missään nimessä varmaa, vaikka oikea hoito auttaa prosessissa valtavasti.

 

Kun mieli pirstaloituu enemmän tai vähemmän, on sen korjaaminen uudella tavalla mahdollista. Tähän tarvitaan persoonaan keskittyvää, intensiivistä keskusteluterapiaa, jonka aikana tärkeintä on voida luoda täydellinen luottamus hoitavaan tahoon. Koska kannabiksen käyttö on rikollista, tämä ei monillekaan ole siten mahdollista.

 

Hoitoa vai syyllistämistä

 

Nykyhoito psykoosien suhteen on äärimmäisen ideologisesti värittynyttä puhtaasti laukaisevan tekijän tähden. Mikäli kannabis on ollut mukana sysäämässä mieltä uudistumaan, keskittyvät hoitavat tahot aivan liian usein pelkästään kannabiksen käyttöön ja sen tuomiin, osin jopa kuvitteellisiin, ongelmiin. Moni psykoosipotilas jää ilman kunnollista hoitoa.

 

Koska psykoosin sairastanut henkilö on mitä todennäköisimmin saanut kantaakseen suuria ja ikäviä tapahtumia, on mitä todennäköisintä, että kyseisen henkilön luottamuskyky toisiin ihmisiin on äärimmäisen heikoilla kantimilla. Jos tämän päälle hoitava taho ei kykene muuhun kuin tuomitsemaan henkilön päihdevalintaa, luottamus kärsii entisestään. Todellinen hoito lykkäntyy ja mahdollisesti estyy kokonaan henkilön kokiessa luottamuspulaa auttavaa tahoa kohtaan. Psykoosin uusiutuminen ja mielen uudelleenrakentuminen rikkoutuneisiin mielenuomiin on yhä todennäköisempää.

 

Koska kannabis on vain yksi mahdollinen psykoosin laukaisutekijä, on mahdotonta tyhjentävästi tietää, kuinka moni psykoosi voitaisiin välttää, mikäli kannabista ei olisi koskaan käytettykään. Asiaa on kuitenkin tutkittu: Australialaisen tutkimuksen mukaan kannabis korkeintaankin aikaistaa psykoosin laukeamista - Käyttämättä jättäminen ei siis tämän meta-analyysin mukaan tätä tilaa välttämättä estä. Päinvastoin on pohdinnan arvoista, onko aikaisempi psykoosiin sairastuminen mahdollisesti auttavana tekijänä parantumisen kannalta, kuten niin monissa muissa sairauksissa varhainen toteaminen parantaa täydellisen parantumisen ennustetta.

 

Koska äärimmäisellä tavalla traumatisoitunut ihminen ei yleisesti ottaen ymmärrä olevansa traumatisoitunut ennen kuin ongelmia on turvallista kohdata silmästä silmään, ei ole mahdollista karsia psykoosiriskin omaavia henkilöitä käyttämästä kannabista. Jos kuitenkin asianmukainen hoito puuttuu puhtaasti laukaisevan tekijän tähden, ei ongelma ole kannabiksen, vaan epäpätevän hoitohenkilökunnan. Nykyinen konsensus kannabiksen pahuudesta ja sen rikosoikeudellinen asema vaikeuttavat suhtautumista kannabiksen käyttäjään apua tarvitsevana yksilönä ja tämä leima voi haitata hoitoa sen epäonnistumiseen asti.

 

 

Traumatisoitunut yhteiskuntamme

 

Nykypäivän yhteiskuntamme ollessa materialistisesti kovin hyvinvoiva, olemme tulleet yhä sokeammiksi psyykkiselle pahoinvoinnillemme. Katsomme ympärillemme tässä hetkessä ja toteamme, että kaikki on oikein hyvin. On hankalaa hyväksyä, että joskus nuoruudessa tai lapsuudessa näin ei olekaan ollut ja nämä ongelmat voivat haitata elämää vielä tänäkin päivänä.

 

Lama-ajan lapsista aivan liian monilla on taustallaan nähtyä ja koettua vakavaa väkivaltaa ja ikäänsä nähden aivan liian pitkiä aikoja yksinoloa ilman turvallista aikuista. Harvinaista ei ikävä kyllä tänäkään päivänä ole lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, vaikka niin vakavat tapahtumat haluammekin lykätä vain erilaisten kulttien yhteyteen. Kaikkea tätä on kuitenkin ollut täysin mahdollista tapahtua ilman, että kukaan ulkopuolelta huomaa.

 

Luonnollisesti lama-ajan lapsien vanhemmat ovat saaneet omassa lapsuudessaan osakseen sodissa traumatisoituneiden vanhempien kasvatuksen, joka ei sekään täysin kohdillaan ole kaikissa tapauksissa ollut. Traumojen aiheuttamat jälkitilat ovat vaihdelleet laidasta toiseen ja harva on kyennyt siltä täysin välttymään. Omia traumoja on helppo siirtää kasvatuksella eteenpäin kaiken vastaanottavaan ja kaiken kestävään lapseen. Tarvittava työ ongelmien selvittämiseen sen kuin kasvaa.

 

Paha, paha kannabis

 

Tämä kansakunnan vihollinen, suuri ja paha kannabis, saattaa siis laukaista toisille yksilöille psykoositilan. Rikollisen statuksensa tähden on surullisen helppoa leimata hajotettu ihminen hulluksi huumeongelmaiseksi ja näin useille väärintekijöille saadaan vapaalippu omista teoistaan.

 

Koska kannabista käyttänyt, psykoosin kokenut yksilö, on todistettavissa sekä rikoksen tekijäksi että mielenerveysongelmaiseksi, ei hänen sanomisiaan ole tarvetta ottaa todesta. Yksilö voidaan jättää yhteisönsä ulkopuolelle ja jopa oma perhe voi kääntää selkänsä. Tämä on luonnollisesti haitallista yksilölle, joka jää yksin omien kokemuksiensa kanssa ja eristäminen lähipiiristä entisestään haittaa avun hakemista ja vastaanottamista.

 

Tokikaan hedelmällistä ei ole pelkkä syyttävien sormien heiluttelu. Harva vain kykenee käsittelemään sukupolvia jatkunutta traumakehitystä yksin. Moni haluaisi siihen apua myös heiltä, jotka ovat olleet osana tuota pitkää ketjua. Harva sitä saa ja avun tarve sen kuin kasvaa.

 

Mitä suurempia ja vakavampia ongelmia on käsittelyä vailla, sitä varmempaa on halu päästä siitä tilasta edes väliaikaisesti pois - Alkoholi on suomalaisille paljon tutumpi tapa, vaan sen vaikutuksen alaisena kyvyttömyys toimia sekä sen lyhyestäkin käytöstä aiheutuva masennustila on vienyt siltä nuoria käyttäjiä pois. Tilalle on tullut kannabis.

 

Ongelmien poistamista

 

Vaikka mitenkään ei voida sanoa kannabiksen olevan täysin ongelmaton, on aivan turhaa väittää, etteikö rikollinen leima ole kannabiksen käyttäjien suurin ongelma. Luonnollisesti päihdeongelmaisuuksiin taipuva kansakuntamme onnistuu hankkimaan käyttöongelmia minkä tahansa päihteen kanssa, eikä tämä ongelma kannabiksen kieltolailla ole poistunut tämänkään päihteen suhteen.

 

On kuitenkin huomattava, että mikäli rikollinen status päihteen ympäriltä poistetaan, on tukea huomattavasti helpompaa hakea. Kuten emme alkoholistejakaan ole saaneet suuresta panostuksesta huolimatta katoamaan maastamme, meillä on käsissämme myös rehellisesti kannabiksen holtittomasta käytöstä kärsiviä henkilöitä. Näitä tosin jo löytyy, vaikka kuinka laitonta aine on olevinaan.

 

Alaikäisten alkoholinkulutus on viime vuosina laskenut ja lähes identtisessä suhteessa kannabiksen käyttökokeilut ovat nuorten keskuudessa lisääntyneet. Vaikka mikä tahansa päihteidenkäyttö on huolestuttavaa sen tapahtuessa aivojen vielä kehittyessä, on alkoholin tuomat fysiologiset vammat aivoille huomattavasti haitallisempia kannabiksen psyykkisiin vaikutuksiin verrattaessa. Mitään päihdettä en silti kannata laillisesti päästettäväksi alaikäisten käsiin.

 

Koska itse haluan mahdollisimman vähän ongelmia päihteestä, joka on levinnyt maamme nuorten aikuisten keskuudessa suhteellisen laajaan käyttöön, kannatan ehdottomasti kannabiksen rikosleiman poistamista. Kieltämällä kannabiksen kiellämme sen käytön takaa löytyviä, todellisia ongelmia. Kannabis itsessään tuottaa varsin vähän aitoja ongelmia, mutta sen tapa korostaa jo olemassaolevia ongelmia on valtava.

 

Kannabiksen esiintuomat haitat on hoidettava, ei kiellettävä.

 

 

 

 

 

Muutamia linkkejä traumojen ja psykoosien yhteydestä

http://ohjelmat.yle.fi/akuutti/kaiken_takana_onkin_trauma

http://koti.welho.com/marhalla/VD_vakavat_dissosiaatiohairiot.html

http://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/schulman206.htm

 

Mainittuun tutkimukseen linkki

http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=211301

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

16Suosittele

16 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (31 kommenttia)

Käyttäjän TeppoSyvril kuva
Teppo Syvärilä

Hieno kirjoitus. Itselle ei psykoosia oo pärähtänyt vaikka pössyttelyä oon harrastanut 20 vuotta. Rikollisen leima on kyllä raskas koska en koe tekeväni ketään kohtaan väärin, en vahingoita ketään muuta kuin itseäni.

http://www.tusky.fi/uutiset/583-kannabis-ei-aiheut...

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Monen huumeiden käyttäjän mielestä kannabis on puhdas luonnon tuote, niin on valkoinen kärpässienikin ja taatusti tappava.

Käyttäjän MikkoIlmariPekkola kuva
Mikko Pekkola

Luonnontuotteita ovat molemmat joo, ja muuta yhteistä ei oikein olekaan. Pikkusen ontuva vertaus nyt, yritä edes.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Valkoisen kärpässienen tietää jokainen tappavaksi sieneksi. Hesari erehtyi kirjoittamaan siitä ruokasieneksi vaikka se ei ollutkaan ja lehden sanoma johti erään perheen vakaviin maksaongelmiin. Lehti oikaisi erheellisen uutisointinsa. Ketään ei pantu lehdessä vastuuseen.

Tätä kritiikkiharjoittelua olen alunperin yrittänyt kertoa, mutta nämä lehdet sekä verkkolehdet mukaanlukien Uusi Suomi eivät harrasta ollenkaan. Jos jokin lehti osaisi tehdä tervettä kritiikkiä, niin minä saattaisin kiinnostua sen tilaamisesta.

Mutta sinun puolustelusi ei poista sitä tosiasiaa, että kannabista on käytetty vuosisatoja, vaatteissa, papereissa, kakuissa, yms. Tiesitkö, että USA:n perustuslakikin on tehty hamppupaperista?

Naurettavaa onkin se, että sinun on pakko vetää tähän juttuun valkoinen kärpässieni, jonka tietää miltei jokaikinen paitsi Helsingin asukkaat?

EDIT: En minä turhaan ole maaseudulta kotoisin, jos en tietäisi sienistä, kun pienen ikäni olen kerännyt sieniä riittämiin. Sinä kommenttisi kera et näköjään ole koskaan kerännyt sieniä...

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Syystä tai toisesta yksi linkeistä ei toimi, todennäköisesti on vain sivusto maissa. Linkki on kuitenkin löydettävissä yksinkertaisella google-haulla "psykoosi trauma", kolmantena hakutuloksena. Toivottavasti kiinnostuneet pääsevät lukemaan sitä jossain vaiheessa. Sen takaa löytyy tosin enemmän dissosiaatiohäiriöstä tietoa, johon olennaisesti liittyy psykoottisia tiloja ja useat häiriöstä kärsivät ovat kokeneet myös psykoosin.

Mikäli kirjatieto kiinnostaa traumojen vaikutuksesta ihmiseen, on myös hyvä teos nimeltään "Vainottu mieli".

Käyttäjän hapotusjahapatus kuva
Anttijuhani Tuominen

Hyvin kirjoitettu, ajatuksia herättävä teksti!

Tuo psykoosin määritelmä mietityttää. Omien kokemusteni mukaan toiset kokevat olleensa psykoosissa, vaikka objektiivinen arviointi osoittaa kyseessä olleen lähinnä akuutti paniikkihäiriö, joka ei ole koskaan mikään miellyttävä kokemus. Psykoosihan voi ajottain olla hyvinkin euforinen tila, etenkin jos siihen liittyy maanisuutta.

Myös terveyden ammattilaiset diagnosoivat liian helposti psykoottiseksi sellaisen henkilön, joka paniikin aikana luulee tulleensa "hulluksi". Nämä kannabiksen ja psykoosin korrelaatiota vahvistavat valepsykoosit saattavat vaikuttaa tilastoihin perustuvaan tutkimustietoon.

Minulla on ollut läheinen suhde kannabikseen 47 vuotta, mutta kannabispsykoosi on jäänyt kokematta. Paniikkikohtauksia sain joskus nuorena, ja useinhan ne alkoivat vainoharhaisista ajatuksista. Olen silti ollut, niin omasta kuin Hesperian lääkärienkin mielestä, yhden kerran aidosssa psykoosissa kerran. Se puhkesi pitkäaikaisen valvomisen seurauksena, ja meni ohi parissa vuorokaudessa.

Psykoosi, kuten hieman annoit ymmärtää jossain kohtaa tekstiäsi, voi olla myös parantava kokemus - ei siis välttämättä sairaus, vaan psyykeen keino pysyä terveenä. Tämä teesi ei tosin pääse koskaan koulupsykiatrian kirjoihin. Psykiatriassa diagnoosi tehdään lähinnä oireiston subjektiivisen arvion perusteella. Psyykeen sairauksissa virheellinen diagnoosi on moninkerroin yleisempää kuin fyysisissä sairauksissa.

Koko psykiatriahan on pohjimmiltaan puhdas uskomusjärjestelmä. Toisin kuin muut ihmistieteet, kuten ihmisten käytöstä ja reaktiota tutkiva behavioristinen psykologia, joka nojaa ainoastaan laboratorio- tai vastaavissa olosuhteissa tutkittuihin ja todettuihin faktoihin, psykiatriassa ei ole mitään käsin kosketeltavaa perustaa. Sen pohjana käytetään vain mielikuvituksen avulla luotua luokittelua ihmispsyykeen eri tiloista. Näistä luokituksista on muodostunut dogmeja, joiden perusteella annettavan disgnoosiin voi uskoa tai olla uskomatta kuten uskonnolliseen ajattelun luomiin piru-riivaa-sinua-arvioihin.

En titenkään kiistä sitä, etteikö kannabis voisi joissakin olosuhteissa laukaista psykoosia tai jopa mahdollisesti piilevää skitsofreniaakin. Mutta missä määrin näin käy, on jo aivan toinen asia. Jos me lukisimme jokaisen reseptilääkkeen mukana tulevan käyttöohjeen ja kaikki siinä mainitut mahdolliset haitta- ja sivuvaikutukset samanlaisella mentaliteetilla kuin nyt yhdistämme kannabiksen mielensairauksiin, tuskin asperiinikaan saisi enää myyntilupaa.

Ja ainakin skitsofrenian kohdalla voidaan esittää faktohin nojaava vasta-argumentti. Länsimaissa skitsofrenia on koko ajan vähentynyt merkittävästi nuorten keskuudessa 1960-luvulta asti. Samana ajanjaksona kannabiksen nauttiminen on lisääntynyt nuorten keskuudessa jyrkästi. Toisaalta Tiede-lehden mukaan kannabiksesta on äskettäin löydetty skitsofrenian oireita merkittävästi helpottava ainesosa, josta ollaan kehittämässä uutta lääkettä sen hoitoon. Voisi siis jopa päätellä, että kannabis vähentää skitsofreniaan sairastumista.

Totta kai kannabis pitäisi laillistaa. Niin pitäisi tehdä kaikille huumeille koska globaali kieltolaki on luonut rikollisen, koko maailmankaupasta 8-10 % osuuden napanneen laittoman talouden, josta koituvat haitat ylittävät sata- tai ehkä tuhatkertaisesti itse huumeiden tuottamat haitat. Mutta kun valtamedia ryhtyi jo 1960-luvun alussa kieltolakiaktivistien propagandan äänitorveksi, se on saanut monet meistä uskomaan, että huumerikollisuus johtuu huumeista. Mutta onko se, että USA:n suurimmat pankit ja sekä maan valtiolliset tiedusteluelimet ovat syvällä miljardiluokan huumebisneksessä mukana ja se, että he nauttivat lisäksi juridisesta immuniteetista ja epävirallisesta poliittisesta suojelusta, jotenkin huumeiden vika?

Lyhyesti sanoen: huumekieltolaki ja huumerikollisuus ovat saman asian kääntöpuolia. Huumeongelma itsessään on edelleen kansanterveydellisesti ja yhteiskunnallisesti varsin mitätön ongelma, joka olisi halvalla hoidettavissa rationaalisella huumepolitiikalla (esimerkkeinä Sveitsin ja Portugalian mallit). Mutta tämä ei tapahdu kovin nopeasti, sillä kieltolaki on rahasampo joka tuottaa rahaa tyhjästä. Se raha päätyy globaalin eliitin hyödyksi ja sen avulla CIA & kump. rahoittavat salaisia armeijoita, sotia ja operaatioita.

Kieltolakiaktivistien mielestä meidän tulisi uskoa, että huumeongelma on kansakuntaamme uhkaavista vaaroista suurin ja että ainoastaan ankara kieltolaki voi pitää sen kurissa. Mutta usko tai älä, kieltolaki on yksi ihmiskunnan historian suurimmista huijauksista, joka korruptoi maailmaa, vahingoittaa ja vääristää koko maailman kansantaloutta, ylläpitää mahtavia rikollisorganisaatioita ja markkinoi kapinalliselle nuorisolle (kielletty hedelmä-efekti) huumeita. Edellä sanomani voin myös todistaa ihan raakaa tilastomatematiikkaa käyttämällä, mutta nyt, tässä yhteydessä, se olisi suhteettoman isotöinen proggis.

Jos joku on kiinnostunut huumekieltolain historiasta ja kansainvälisen huumebisneksen todellisuudesta, suosittelen että hän lukisi ainakin nämä kaksi kirjaa:

1. Alfred McCoy: The Politics of Heroin - CIA complicity on the Global Drug Trade
2. Pablo Escohotado: The Prief History of Drugs - from the Stone Age to the Stoned Age

Ja joka tapauksessa, kiitos erinomaisesta ja pintaa syvemmälle uppoavasta kirjoituksestasi!

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Kiitos erinomaisesta kommentistasi ja lisäajatuksista psykoosin suhteen. Psykoosi yksistään on niin laajasti käsiteltävä ja monin eri tavoin tarkkailtava aihe ja tähän aiheeseen tutustuminen monilta eri kannoilta on erittäin tärkeää. Nykyinen tautiluokitus mielenterveysongelmien suhteen on hankala - Parhaiten se toimii antaessaan viitettä sinne, mistä tietyn tyyppisiä ongelmia ehkä kannattaisi tarkastella enemmän. Lääkintä mututuntumalta annettuun diagnoosiin on vähintäänkin moraalisesti arvelluttavaa.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Asiallista, vaikkakin varovaista tekstiä.

Aleksis Raitsin

Kannabis puhututtaa kuin pakkoruotsi konsanaan. Asiasta onkin hyvä keskustella, koska se on merkittävämpi kysymys kuin moni on vielä ymmärtänytkään.

Hieman haluan lisätä tähän psykoosikysymykseen. Asia on tärkeä, mutta jos ihan tutkimustiedolla mennään, olet ehkä hieman epätarkka sanoessasi, että ”kannabiksen laittomuutta on helppo puolustaa faktoilla mielenterveysongelmien puolelta”. Näitä faktoja on itse asiassa aika niukalti ja ne ylipäänsä koskevat vain hyvin pientä osaa väestöstä. Monilla on virheellinen käsitys, että kannabis itsessään aiheuttaisi psykoosia kenessä tahansa, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Riski koskee vain psykoosille alttiita ihmisiä, ei siis ketä tahansa satunnaista henkilöä. Mainitsit ympäristötekijät kuten lapsuuden traumat, mutta on syytä painottaa myös geneettisiä tekijöitä, jotka ovat ehkä merkittävin psykoosia ennakoivista tekijöistä.

Mainitakseni keskeiset havainnot kannabiksen ja psykoosin yhteydestä lainaan tuoretta tutkimustiedon meta-analyysia (Parakh, P; Basu, D; 2013):

“Cannabis acts as a component cause of psychosis, that is, it increases the risk of psychosis in people with certain genetic or environmental vulnerabilities, though by itself, it is neither a sufficient nor a necessary cause of psychosis”

Suomeksi parafraseeraten: kannabis lisää psykoosiriskiä niillä, joilla on geneettisistä tai ympäristösyistä taipumusta psykoosiin, mutta itsessään se ei ole riittävä syy psykoosin syntyyn eikä se ole välttämätön syy psykoosin puhkeamiseen siihen taipuvaisillakaan.

Lisäksi tämä psykoosiriski on yhdistetty nimenomaan nuorten (kasvuikäisten) runsaaseen kannabiksen käyttöön, ei täysikasvuisten. Tämä on hyvä muistaa, koska kannabiksen laillistamisesta tai dekriminalisoinnista puhuttaessa on kyse nimenomaan aikuisista. Ei kukaan halua sallia mitään päihteitä lapsille. Laillisuutta puolustetaan itse asiassa myös juuri siksi, että se mahdollistaa ikärajavalvonnan. Alko kysyy paperit, rikollinen huumekauppias ei. Samaista tutkimusta lainaten:

“Heavy cannabis use at young age, in association with genetic liability to psychosis and exposure to environmental stressors like childhood trauma and urban upbringing increases the risk of psychotic outcome in later life.”

Summa summarum: runsas käyttö nuorella iällä + geneettiset taipumukset + ongelmallinen ympäristö = lisääntynyt psykoosiriski. Tämä on tietysti tärkeää tietoa ihmisten hyvinvoinnin ja hoidon kannalta, mutta ei mitenkään yleisesti kosketa valtaosaa väestöstä.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Näihin ympäristön tuomiin ongelmiin pyrinkin tässä kirjoituksessa enemmän kiinnittämään huomiota, sillä niiden on monissa tutkimuksissa todettu olevan suurinta vaikutusta psykoosien syntyyn. Kannabis voi toimia laukaisevana tekijänä, yhtälailla kuin voi esim. alkoholi tai valtava stressikin. Myönnän lievän epätarkkuuden sanoissani, jonka tähden laitoinkin näitä linkkejä tutkimuksiin, jotta halukkaat voivat perehtyä näihin asioihin tarkemmin. Syynä tähän epätarkkuuteen on se, että psykoosista on niin laajalti informaatiota ja kaikkien kohtien tarkempi selvittäminen olisi paisuttanut tekstiä kohtuuttomasti.

Kommenttini ”kannabiksen laittomuutta on helppo puolustaa faktoilla mielenterveysongelmien puolelta” on hieman turhaan irtiotettu tosin kontekstista, koska jatkohan on: jos asiaa haluaa tarkastella yksisilmäisesti. Tämähän on ollut ongelma keskusteluissa, joissa muutamista kannabiksen laukaisemisista psykooseista on vedetty yksi yhteen suuri mörkö, jota on mukamas aiheellista pelätä. Tätä mörköä vastaan ensisijaisesti tämä kirjoitus on luotu.

Kiitos lisäyksistäsi.

Aleksis Raitsin

Kirjoituksesi oli toki kaikinpuolin asiallinen ja hyvä keskutelunavaus, ja olisi toki ollut huomaavaista todeta tämä jo aiemmassa viestissäni.

Ja tosiaankin mainitsit, että tämä mielenterveyspuolen näkökulma voi olla yksisilmäinen. Tarkoitin vain sitä, että itselleni tekstistäsi tuli käsitys, että kyllähän merkittäviä/laajoja mielenterveysongelmia kannabikseen liittyy, mutta olisi yksisilmäistä miettiä vain tätä, kun asiaan liittyy muitakin kysymyksiä. Halusin tuoda esiin, että itse asiassa nämä mielenterveysongelmat eivät ole kansanterveydellisesti huomattavia, siis laajasti väestöä koskettavia. Saatoit itse tarkoittaa samaa yksisilmäisyydestä puhuessasi, mutta asia jäi hieman avoimeksi tai epäselväksi.

Tämä menee nyt kovin yksityiskohtaiseksi kommentoinniksi, jopa pedanttiseksi, mutta vakuutan, että tarkoitusperäni ovat hyväntahtoiset ja rakentavaan keskusteluun tähtäävät. :)

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #11

Totta on, että pureuduin tarkemmin niihin jo keskustelussa olleisin mörköihin ja katsantotapa on tämän tähden kohtuullisen suppea. En mielestäni kuitenkaan anna käsitystä kannabiksen aiheuttavan kansanterveydellisesti huomattavia mielenterveysongelmia, mutta ymmärrän, jos tällaisen käsityksen voi saada. En ainakaan erikseen asiaa teroita selvästi.

Aleksis Raitsin Vastaus kommenttiin #12

Vaikken halua varsinaisesta aiheesta harhauttaa, vastaan vielä tähän, koska asia saattaa sinua kirjoittajana kiinnostaa.

Kirjoituksesi ei tosiaan sinänsä kokonaisuudessaan esitä asiaa niin, että kannabis olisi kansanterveydellinen vitsaus. Olen täysin samaa mieltä. Oikeastaan se oli vain ja ainoastaan tuo yksi muotoilu ”helppo puolustaa faktoilla…”, joka synnytti mielikuvan, johon halusin vastata. Itse tulkitsin tuon niin, että on selkeitä faktoja, jotka ovat ainakin melko hyvä järjellinen peruste kannabiksen laillisuuden vastustamiselle. Tässä tullaan tietysti siihen, mitä tarkoittaa, että on ”helppo puolustaa”. Nimittäin se voi olla helppoa, koska perustelut todella ovat hyvät, tai koska asia tarjoaa mielikuviin ja pelkoihin perustuvia ammuksia, vaikka perustelut itsessään eivät ole erityisen kokonaisvaltaisesti rationaalisia. Näin tullaankin siihen, että loppujen lopuksi vastasin sanaan ”helppo”. :)

Kuten jo sanoin tämä menee suurennuslasilla tarkasteluksi, mutta selvensin vielä, koska usein tosissaan ajatuksella kirjoittavia ihmisiä kiinnostaa pieninkin yksityiskohta tekstin ja tulkinnan välisestä suhteesta. Korostan vielä, etten lainkaan tarkoita kritisoida kirjoitustasi, avaan vain erään lukijan erästä tulkintaa eräästä kohdasta, jos se vaikka sattuisi kirjoittajaa kiinnostamaan tai hyödyttämään. On myös sallittua syyttää lukijaa turhanpäiväisestä pikkutarkkuudesta ja sairaalloisesta pedanttiudesta.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #13

Kiitos huomiostasi. En aina osaa kitkeä vähäistäkään sarkasmia pois, koska olet aivan oikeassa siinä, että kannabiksen kieltämistä ei todellisuudessa ole helppoa perustella terveyteen perustuvilla asioilla. Kuitenkin toisaalta tämä on "helppoa", koska ihmisten tietous eritoten psykoosista on äärimmäisen heikolla tasolla ja siksi se pelkästään sananana pelottaa siinä määrin, että perustelu on "helppoa". Tokikaan yhdenkään oikeasti asiasta tietävän kanssa perustelu ontuu rankemman lailla. Kiitos suuresti vaivautuessasi pureutumaan yksityiskohtiin - Näinhän sitä maailmassa opitaan.

Aleksis Raitsin Vastaus kommenttiin #14

Kiitos itsellesi järkevästä ja uusia uria keskusteluun avaavasta kirjoituksestasi.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Yllättävästi erinomainen kirjoitus. Täytyypä pitää kirjoittaja mielessä. Tietoutta tuntuu olevan ihmisen päänsisäisistä asioista enemmän kuin useimmilla. Harvemmin voin aidosti uskoa kirjoittajan haluavan parantavan asioita ilman liiempiä sivumotiiveja. Kokeile pitää asiat samanlaisina jatkossakin.

Itse asiaan ei ole kummempaa sen lisäksi että kannabis tämän hetkisen tietoni pohjalta tulisi laillistaa. Sen lisäksi ihmisten nuoruuden traumoja tulisi ehkäistä paljon paremmin (ja mikäli traumat ovat jo syntyneet, niin hoitaa paljon paljon paremmin) hyvinkin monenlaisilla keinoilla, mikä vaatii kyllä kokonaan omat blogikeskustelunsa. Kyseinen asiahan on moraaliselta kannaltaan jo selvä useimmille, mikäli vain vaivautuu pohtimaan/keskustelemaan.

Mikäli taas on kiinnostunut vain taloudellisesta kannasta, niin yhtälailla edellä kuvattujen ongelmien ratkaiseminen parantaa taloutta. Win-win -situation teoriassa, mutta eihän se niin helppoa tietenkään voi olla. Muutosvastarinnat jne. jne.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Olisiko mielestäsi elämän onni ja autuus, jos kaikki Suomen järvet viinaksi muuttuis ja saisit olla "pilvessä" aamusta iltaan joka päivä kenenkään niin etsämättä ja lapsillekin annettaisiin "oikeaa huumevalistusta" alaluokilta alkaen huumemyönteisen kodin lisäksi???

Sekö olisi elämän nirvanaa?

Arveluttavaa huumemyönteisyyttä kirjoituksessasi.

Käyttäjän MikkoIlmariPekkola kuva
Mikko Pekkola

Kari Kilpiö: Mitä hiivattia sinä horiset? Kuka tässä on moisia "unelmia" kuvitellut, kuin sinä?

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Näinhän se on, vähääkään positiivisesti puhuvat on välittömästi leimattava nisteiksi ja pilviveikoiksi.

Voisit itsekin tutustua siihen oikeaan huumevalistukseen.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Kari Kilpiö on hyvä ja osoittaa tekstistäni ne kohdat, jotka tuollaiseen viittaavat.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

JP: "Kun on itse kokenut psykoosin kannabiksen laukaisemana, voisi olettaa, että halu vastustaa kannabiksen dekriminalisoimista olisi vahva. Tilanne on päinvastainen." - Siinä.

Käyttäjän JaniMiettinen11 kuva
Jani Miettinen Vastaus kommenttiin #26

Onkohan sinulla nyt sellainen virhekäsitys, että kiellettyä kannabista ei käytetä ollenkaan, ja sallittua kannabista käytetään "aamusta iltaan joka päivä kenenkään niin estämättä"?

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #26

Ei, tuo ei lainkaan kerro siitä. Jos luet pidemmälle ja ymmärrät, minkälainen tila psykoosi on, se ei ole sellainen miellyttävä tila, jota haluaa suositella kenellekään. Ymmärrän, että saatat tuosta lauseyhdistelmästä sellaisen johtopäätöksen tehdä, mutta juuri psykoosin "anatomian" tähden pelkkä psykoosi ei riitä selitykseksi kieltämään kannabis.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö Vastaus kommenttiin #28

Jonna Purojärvi. En ainakaan yllytä ketään kannabiksen tai muidenkaan huumeiden käyttöön. Pettäköön itsekukin itseään millä tavoin sen parhaammaksi katsoo. Iloa elämään voi hankkia muilla hyväksytävämmilläkin tavoilla. Koukkuun jäämisestä tulee helvetti käyttäjälle ja joillekin lyhyt elämä.

Miksi ylipäätään pitää turmella terveytensä huumeilla ja muilla päihteillä?
Tästä tässä on ensisijaisesti kysymys. Jopa aivopesustakin huumekäyttäjäksi.

JOs haluaa sallitusti käyttää kannabista, on muutettava Hollantiin , Intiaan ja johonkin USA:ssa juuri kannabiksen käytön sallivaan osavaltioon. EI huume-kielteissä Suomessa ole pakko asua.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #29

En mielestäni yllytä ketään kannabiksen käyttöön. Toivon valistuksen olevan suurempi tekijä ja kuten tekstissä mainitsen, ei ole mahdollista karsia tietämättään traumatisoituneita pois kannabiksenkäytöstä. Mielestäni on hyvä pitää mielessä, että herkkyystasomme niin psykoosin kuin kannabiksen vaikutuksen suhteen ovat niin yksilöllisiä, että eritoten tällaisen aineen kanssa on ehdottomasti oltava järki mukana kokeilussa. Järkevintä on olla ilman. Alkoholi samaten - Onhan sen riski laukaista psykoosi jopa nelinkertainen kannabikseen nähden.

Ideaali luonnollisesti olisi hyvinvoiva kansakunta, jossa ei kenelläkään ole minkäänmuotoista tarvetta paeta todellisuutta minkään aineen avulla. Minun ei ole sitä yksin mahdollista muille luoda, mutta voin pyrkiä parantamaan omaa välitöntä maailmaani. Tiedän, että toisille kannabis päihteenä "sopii paremmin" kuin alkoholi (en mielelläni tätä retoriikkaa käytä lainkaan, vaikkakin tätä moni muu käyttääkin) ja haluan mielelläni antaa jokaiselle vapauden valita oma tapansa irrota todellisuudesta, kunhan sillä ei vahingoita kenenkään muiden vapauksia. Näin ollen on yksinkertaista kannattaa kannabiksen käytön laillistamista, sillä yksistään sen vaikutuksenalaisena olevia rikoksia tapahtuu käsittämättömän paljon vähemmän kuin mitä alkoholin vaikutuksen alaisena.

Minun ongelmani ei ole itseni suhteen kannabiksen kieltolaki. Minua häiritsee siitä koituvat turhat ongelmat niin monille yksilöille, jotka tämän päihteen pariin ovat päätyneet. Ei ole mielekästä pitää keinotekoisesti sellaisia ongelmia yllä, jotka voitaisiin poliittisella tahdolla ratkaista.

Tiesitkö, että lähes puolet 25 - 34 vuotiaista miehistä on käyttänyt kannabista? Onko sinun mielestäsi ihan normaalia ja luonnollista, että näin suurta osaa kansaa voidaan pitää rikollisina? Toivottavasti ymmärrät, miten suuret vaikutukset tällaisella on - Ei niinkään huumeongelmien suhteen, vaan rikosrekisterin ja sen pelon suhteen. Mikäli tämä päihde on näin laajassa käytössä emmekä ole suuresti lisääntyneitä ongelmia nähneet liitettävissä suoraan tähän päihteeseen, voimme aika helposti todeta, että poltiikkamme on epäonnistunut tämän kieltolain suhteen - Eihän se edes toimi.

Niina Saxlund Vastaus kommenttiin #29

Kari Kilpiö - kaikki eivät koe että kannabiksella turmelee terveyttään. Ymmärrätkö että kannabiksen kaltaisen päihteen käyttöön voi olla muitakin syitä kuin "tunteiden turruttaminen päihteillä ja todellisuuden pakeneminen". Kirjoitin yllä pitkän kommentin "Toinen näkökulma" aiheesta. Ihmisillä on suppeat tiedot siitä miten esim kannabis psykoaktiivisena kasvina vaikuttaa ihmisen tietoisuuteen. Jos useammat ymmärtäisivät sen syvempiä vaikutusmekanismeja niin olisi ymmärrettävämpää minkä takia toiset kyseistä kasvia käyttävät.

Kannabis on tajuntaa laajentava kasvi joka voimistaa ja herkistää aistikokemuksia, kuin taas moni muu päihde turruttaa ja sumentaa.

Lainaan tekstiäni jonka olen kirjoittanut henkisen etsinnän näkökulmasta:

"Monille kannabis on vähän kuin työkalu oman psyyken tutkimukseen ja oivaltamiseen. Se voi avata portin sisäiselle tutkimusmatkalle. Sen avulla voi tukea omaa henkistä kasvua, koska se kykenee aukaisemaan syvempiä mielen ja emootion tasoja laajentaen ihmisen tietoisuutta. Monet asiaan vihkiytymättömät luulevat kannabiksen olevan vain lamaannuttava päihde. Tämä ei pidä kuitenkaan paikkaansa, asenne kertoo enemmänkin ihmisten nykykulttuurillisesta rajoittuneesta katsontatavasta kuinka päihteitä käytetään vain omien tunteiden tukahduttamiseen ja pois sulkemiseen.

Kannabis avaa kuitenkin paljon syvempiä ulottuvuuksia kuin moni osaa ymmärtää, tämä kaikki ei avaudu välttämättä heti ensimmäisellä parilla kokeilukerralla. Mutta monelle kannabis onkin osoittautunut yhdeksi henkisen kasvun työkaluksi ja lääkkeeksi ja kutsunut itsetutkiskelun pariin. Sen vaikutukset ovat niin moniulotteisia ettei yhtä totuutta ole joka kaikkiin pätisi. Paljon riippuu omasta herkkyydestä ja asenteista."

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #31

Pidän hirveästi tuosta toisesta näkökulmasta, sillä se tuo paljon paremmin ja aidommin läsnä sitä puolta, joka kannabiksenkäyttäjillä kannabiksesta yleisemmin on. Kuitenkin Kari Kilpiön kaltaiset totaalikieltäjät eivät tuollaista näkökulmaa helposti niele (kuten voidaan tämän kommentiketjun alussa nähdä Nirvanaan viittauksilla). Tuntemattomuudessaan kokemus on pelottava, sitä pelottavampi, mitä irtaantuneempi on oman mielensä toiminnoista ja mahdollisuuksista.

Käyttäjän TeppoSyvril kuva
Teppo Syvärilä Vastaus kommenttiin #31

Minä voin sanoa että kannabis ei ole minulle mikään tunteiden tukahduttaja, jos haluan tunteeni tappaa menen lääkäriin hakemaan masennus/psyykelääkkeitä ne tappaa tunteet tehokkaasti, samoin kuin epileosialääkkeet plus erinlaiset rauhoittavat lääkeet.

Oon pössytellyt 1994 vuodesta.

Mielen tarkailuun ja luovuuteen ohjaava aine kannabis on.:)

Puhun aina omista kokemuksista ja mitä olen nähnyt elämässä.

Käyttäjän JaniMiettinen11 kuva
Jani Miettinen

Olisiko sinun mielestäsi elämän onni ja autuus, jos kaikki faktat jätetään huomiotta, ja jokaiselle opetettaisiin pelkkää hölynpölyä ja huuhaata ja kaikki maan asiat päätettäisiin ihan sen mukaan, mitä itse kukin on sattunut päähän saamaan?

Taisto Merilä

Mielenterveys (traumatisoituminen, tunnelukot ym.) on todellakin se arvaamattoman suuri kysymys, joka tavallaan määrittelee koko yhteiskunnan, ja kannabis on vain yksi pienenpieni osanen, jonka roolia kokonaiskuvassa voi tarkastella – kuten tässä blogissa ja keskustelussa on hienosti tehtykin.

Toimituksen poiminnat